Loading...

Laws of VAGA

in Danish

1.  Foreningens navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Viborg Animation and Games Association. Foreningens hjemsted er Viborg.

 

2.  Formål

2.1.  Foreningens formål er:
- at arbejde for at optimere medlemsvirksomhederne rammer og vilkår for at drive deres forretning i Viborg.
- at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige institutioner og virksomheder, der har generel betydning for medlemsvirksomhedernes virke.
- at styrke samarbejdet mellem medlemsvirksomhederne.
- at samarbejde med andre organisationer, i tilknytning til denne forenings virksomhed. 

 

3.  Medlemskab

3.1.  Som medlem kan optages fysiske eller juridiske personer, der i Viborg Kommune driver selvstændig virksomhed indenfor animation, film, spil og nye medier samt formidling og kommunikation af samme samt virksomheder der har adresse på Arsenalet i Viborg.

3.2.  Foreningens bestyrelse afgør, om en ansøger opfylder betingelserne for medlemskab.

3.3.  Bestyrelsen kan beslutte, at et medlem på grund af længere tids manglende produktion eller inaktivitet i forhold til foreningens område (jf. §3, nr. 1), ikke kan forblive medlem af foreningen. Medlemmet kan forlange en sådan beslutning forelagt generalforsamlingen til prøvelse.

3.4  Ved et medlems fraflytning af alle sine aktiviteter fra Viborg Kommune mister medlemmet sin stemmeret i foreningen og eventuelle poster kan af bestyrelsen videregives til et andet medlem. Bestyrelsen kan deslige beslutte, at medlemmet ikke kan forblive medlem af foreningen.

3.5.  Nye medlemmer afkræves som betingelse for at opnå medlemskab et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

3.6.  Et medlem kan melde sig ud af foreningen med et halvt års skriftlig varsel til en 1. januar eller 1. juli.

 

4.  Foreningens struktur – kompetenceforhold

4.1.  Foreningens besluttende organer er generalforsamlingen og bestyrelsen.

4.2.  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og træffer efter indstilling fra bestyrelsen beslutning i alle anliggender.

 •  

5.  Tegningsret – hæftelse

5.1 Foreningen tegnes af foreningens formand og et andet medlem af bestyrelsen i forening eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.

5.2 Foreningen hæfter kun med foreningsformuen.

 •   

6.  Generalforsamling – sted – indkaldelse

6.1.  Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

6.2.  Generalforsamlingen afholdes i Viborg Kommune.

6.3.  Generalforsamling skal afholdes, såfremt foreningens formand, 3 medlemmer af bestyrelsen eller 8 medlemmer af foreningen ønsker dette.

6.4.  Indkaldelse til generalforsamling sker via e-mail. Der er altid medlemmets eget ansvar, at foreningen ligger inde med korrekte kontaktoplysninger.

 •  

7.  Ordinær generalforsamling – indvarsling – forslag

7.1.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

7.2.  Ordinær generalforsamling indkaldes via e-mail til medlemmerne med et varsel på 2 uger.

7.3.  Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal indeholde oplysning om, at såfremt et medlem ønsker at bringe et forslag frem til beslutning på generalforsamlingen, jf. § 8.1, pkt. 6, skal dette i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 5 dage inden generalforsamlingen.

 •  

8.  Ordinær generalforsamling – dagsorden

8.1.  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning
- Bestyrelsens forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse.
- Bestyrelsens forslag til:
   a)  årskontingent og opkrævningsperiode
  b)  indmeldelsesgebyr
- Valg af mellem 3 og 5 bestyrelsesmedlemmer
- Forslag fra medlemmerne
- Eventuelt

 •  

9.  Ekstraordinær generalforsamling – indvarsling – dagsorden

9.1.  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med et varsel på mindst 10 dage.

9.2.  Med indkaldelsen skal følge en dagsorden, der angiver, hvad der ønskes forelagt til den ekstraordinære generalforsamlings afgørelse.

 •  

10.  Generalforsamling – dirigent – afstemning – stemmeret – referat

10.1.  Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Efter forslag fra dirigenten vælges en referent samt to stemmetællere.

10.2.  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, jf. dog § 16 stk. 4 og § 17.

10.3.  Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal, jf. dog § 16 stk. 4 og § 17.

10.4.  Almindeligvis foregår afstemninger ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når dirigenten, et medlem af bestyrelsen eller 3 medlemmer kræver det.

10.5.  Stemmeberettigede er medlemmer, der betaler fuldt kontingent, og som ikke er i restance med hensyn til kontingenter og indmeldelsesgebyr. Nye medlemmer har stemmeret, såfremt kontingent og indmeldelsesgebyr er betalt.

10.6.  På generalforsamlingen har hvert stemmeberettiget medlem én stemme. Et medlems stemme kan ved fuldmagt overdrages til et andet medlem, når dette medlem er til stede på generalforsamlingen. En fuldmagt, der er givet i forbindelse med afholdelsen af en generalforsamling, bortfalder ved næste generalforsamling.

10.7.  Der udarbejdes et referat over forhandlingerne, som underskrives af dirigenten. Referatet udsendes til medlemmerne.

 •  

11.  Bestyrelsen

11.1.  Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer som vælges blandt alle medlemmer på Generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode således, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. På bestyrelsens første møde aftales det internt, hvilke 2 bestyrelsesmedlemmer som kun er valgt for en 1-årig periode. Perioden løber fra den ordinære generalforsamling til den ordinære generalforsamling i det næstfølgende år. Genvalg kan finde sted.

11.2.  Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Formanden eller i dennes fravær næstformanden leder bestyrelsesmøderne.

11.3.  Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden, næstformanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen indkaldes med mindst 7 dages varsel, medmindre særlige grunde gør indkaldelse med kortere varsel nødvendig.

11.5.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de valgte bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

11.6.  Referenten udfærdiger et kort beslutningsreferat over det på bestyrelsesmøderne passerede.

 •  

12.  Regnskab og revision

12.1.  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

12.2.  Regnskabet føres af kassereren og revideres ikke.

 •  

13.  Medlemmerne – pligter

13.1.  Et medlem, der modarbejder foreningen eller dennes formål, eller nægter at respektere lovligt trufne beslutninger, eller gentagne gange gør sig skyldig i overtrædelse af almindelig medlemsforpligtelser, herunder særligt pligten til rettidigt at indbetale kontingent m.v., kan ekskluderes af bestyrelsen.

 •  

14.  Vedtægtsændringer – foreningens opløsning

14.1.  Ændring af disse vedtægter samt opløsning af foreningen kan vedtages på en generalforsamling med mindst ¾ af de afgivne stemmer, når mindst ¾ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Vedtages et forslag med mindst ¾ af de afgivne stemmer, men er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, fordi de tilstedeværende medlemmer ikke repræsenterer mindst ¾ af foreningens stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen inden 3 uger indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget da kan vedtages med ¾ af de afgivne stemmer uden hensyntagen til, hvor mange af foreningens stemmeberettigede medlemmer, der har givet fremmøde.

14.2.  I tilfælde af foreningens opløsning fordeles foreningens eventuelle formue pro rata blandt de på opløsningstidspunktet værende medlemmer, som har været medlem af foreningen i mindst 3 år. Fordelingen beregnes efter medlemmernes forholdsmæssige gennemsnitlige bidrag til foreningen i de seneste 3 kalenderår. Eventuelle restancer til foreningen modregnes således, at det kommer de øvrige medlemmer til gode.

 •  

15.  Voldgift

15.1.  Tvistigheder mellem foreningen og dens medlemmer kan ikke indbringes for de almindelige domstole, men skal afgøres ved voldgift.

15.2.  Voldgiftsretten består af 3 medlemmer, hvoraf foreningens bestyrelse vælger ét medlem, og det eller de medlemmer, med hvem tvisten består, ét medlem. De to voldgiftsmænd udpeger i fællesskab en formand, der skal være jurist. Kan voldgiftsrettens medlemmer ikke enes om valg af formand, udpeges denne af præsidenten for Vestre Landsret.

15.3.  Når den ene part har valgt sin voldgiftsmand, og den anden part ikke inden 4 uger efter, at valget er meddelt ham i et anbefalet brev, har angivet sin voldgiftsmand, er førstnævnte berettiget til at forlange, at den anden parts voldgiftsmand udpeges af præsidenten for Vestre Landsret.

15.4.  Voldgiftsrettens formand fastsætter en frist for parterne til at fremsætte deres bemærkninger. Parterne har ret til genmæle inden for en af voldgiftsrettens formand fastsat frist. Sagen pådømmes i den stand, hvori den foreligger efter nævnte frists udløb, medmindre voldgiftsrettens formand skønner, at sagen bør forhandles mundtligt.,

15.5.  Voldgiftsrettens afgørelser er endelige og bindende og kan ikke indbringes for domstolene, medmindre dette sker som led i tvangsfuldbyrdelse af en voldgiftskendelser.

 ---oo0oo---

Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 31. januar 2017, og ændret på Ekstraordinær Generalforsamling d. 16. maj 2022.

 •  

Apply for membership

Who can become a member?
- Physical or legal entities who have their principal address in Viborg Council and who are running a professional business within animation, film, new media or commincation of the above, plus any company with its principal address at Arsenalet in Viborg.

Apply for membership today: